Blank Sailing Yacht Yacht Saiking
yacht-line
Kutluay Yatçýlýk
Yabancý Bayrak Tescil, Amerikan Bayrak, Transitlog Yenileme, Liman Giriþ Çýkýþ Hizmetleri Bareboat Kiralama, Yelkenli, Motor Yat, Katamaran, Gulet Kiralama, Mavi Yolculuk
Yat Satýþý, Tekne Satýþý, Satýlýk Yat, Yelkenli Organizasyon, Flotilla, Yat-Tekne Transferi
Türk Bayraðýna Geçiþ
Türk Sahipli Yabancý Bayraklý teknelerin Türk Bayraðýna geçiþi için ithaline izin veren teblið ile beraber Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sýfýra, %18 oranýndaki Katma Deðer Vergisi (KDV)yi %1 indiren Bakanlar Kurulu kararýyla 01.12.2009 tarihine kadar 1.237 tekne Türk Bayraðýna geçmiþ bulunmaktadýr.

Bu süre zarfýnda iþlemlerini tamamlayamayan tekne sahipleri ve Türk Bayraðýna geçmek isteyen diðer tekne sahipleri için sürenin uzatýlmasý gündemdedir ve bu hususta Denizcilik Müsteþarlýðýnýn görüþmeleri devam etmektedir.
Yat, tekne, gemi, bot, gulet, turist, liman, limana, yurtiçi, yurtdýþý, bayrak tescil, bayrak tescili, bayraklar
Yat, tekne, gemi, bot, gulet, turist, liman, limana, yurtiçi, yurtdýþý, bayrak tescil, bayrak tescili, bayraklar
Yat, tekne, gemi, bot, gulet, turist, liman, kaptan, transitlog yenileme iþlemleri, hizmetleri
Yat, tekne, gemi, bot, gulet, turist, liman, limana, yurtiçi, yurtdýþý, bayrak tescil, bayrak tescili, bayraklar
Yat, tekne, gemi, bot, gulet, turist, liman, limana, yurtiçi, yurtdýþý, bayrak tescil, bayrak tescili, bayraklar
Yat, tekne, gemi, bot, gulet, turist, liman, limana, yurtiçi, yurtdýþý, bayrak tescil, bayrak tescili, bayraklar
Yat, tekne, gemi, bot, gulet, turist, liman, limana, yurtiçi, yurtdýþý, bayrak tescil, bayrak tescili, bayraklar
Yat, tekne, gemi, bot, gulet, turist, liman, limana, giriþ çýkýþ hizmetleri
Yat, tekne, gemi, bot, gulet, ihracat iþlemleri
Yat, tekne, gemi, bot, gulet, ithalat iþlemleri
Kutluay Yatçýlýk   Kutluay Yatçýlýk
MERKEZ: Musalla Mah. 1065 Sok. No:2/B Çeþme-Ýzmir Türkiye      Tel:+9 0 232 712 28 00     Fax:+9 0 232 712 22 08
ÞUBE: Eski Çeþme Mahallesi Danacý Sok. No:12 Bodrum – Muðla /TURKEY     Tel. / Fax :+9 0 252 313 32 02
T.C. BAÞBAKANLIK DENÝZCÝLÝK MÜSTEÞARLIÐI
YETKÝLÝ GEMÝ ACENTESÝ
BELGE NO: 0825
ÝZMÝR DENÝZ TÝCARET ODASI
ÜYE NO: 141373/1027

T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI
DENÝZ TURÝZMÝ ARAÇLARI
TURÝZM ÝÞLETMESÝ BELGESÝ
BELGE NO: 000075